Ruskinovce

SK

Dnes o interiéri chrámu a o freskách, ktoré illustrovali legendu Svätého Ladislava, svedčia iba dve čiernobiele fotografie. Autor fresiek pochádzajúci z 1. polovice 14.storočia, pravdepodobne čerpal námet od majstra z Veľkej Lomnice, ktorý mal priame poznatky umeleckého smeru neapolského dvoru Anjouovcov a štýlu talianskeho, rakúskeho, a južnonemeckého umenia z 13.storočia. Tento príklad dokazuje, že naratívny cyklus vytvorený na kráľovskom dvore bol v dokonalom súlade so sebaprezentáciou šľachty, ktorá prispela k rýchlemu a rozsiahlemu rozšíreniu obrazového cyklu svätého kráľa Ladislava.

EN

The frescoes of Ruskinovce, which also recorded the legend of Saint Ladislaus, and the interior of the church can now be visualised only thanks to two black and white photographic documentations.

The painter working in the first half of the 14th century, who painted these images, must have been inspired by the style and knowledge of the master of Veľká Lomnica, who was directly familiar with the art of the Anjou court in Naples and could synthesize the effects sourcing from the Italian, Austrian and Southern-German wall painting in the 13th century. This example also proves that the narrative cycle created in the royal court was perfectly in line with the self-representation of the noble class, which greatly contributed to the rapid and widespread adoption of this cycle.

Accomodation Booking

Looking for accomodation around Ruskinovce? Click the button below, and you can find a suitable place in just a few minutes.

Share